پنجشنبه 30 آبان 1398

سفره خانه هاي سنتي

رديف

نام واحد

كد

تاريخ

مدير

بهره بردار

استاندارد

آدرس

تلفن

1

بهارستان

71122/3

1386

تقي صباغ

سيدحميد حوائجي

-

استان همدان- شهرستان همدان – خیابان شهدا

081-32512777

2

آريائيان

71084/3

1386

محمد پرخو

-

استان همدان –  شهرستان همدان – میدان امام خمینی -  خیابان بوعلی

32531778 -081

3

ياران

71123/3

1387

ميادين ميوه و تروبار

-

استان همدان –  شهرستان همدان – بلوار ارم

081-38210004

4

سرابي

71137/3

1391

كاظم تيموري

-

استان همدان – شهرستان تويسركان  -  شهر تويسركان – حمام قديمي سرابي

09183502025

5

ماه سبز

71134/3

1392

شعله بهرامي سرور

-

استان همدان – شهر همدان – بلوار ارم – روبروي تالار قرآن

09188112305

09125755181

6

عطرسيب

71134/3

1392

حسين اسفندياري

-

استان همدان – شهر همدان – بلوار كولاب – نرسيده به موقعيت شهيد قاسمي

09181115346

34302530

7

اميد

71140/3

1393

اميد فتحي

-

استان همدان – تويسركان خيابان شهداء

09188168596

8

عمارت

/

1395

عبداله نيكوسخن

-

استان همدان – شهر همدان – خيابان مهديه – روبروي بانك صادرات

09187109901

9

شانديز حاجي

/

1395

حميد آرين فر

-

استان همدان – شهر همدان – خيابان شهدا – محله حاجي

09186120455

10

حمام قلعه

/

1395

محمد قرباني

-

استان همدان – شهر همدان – خيابان شريعتي –

09353986977

 

 

 

افزودن محتوا...