پنجشنبه 30 آبان 1398

فهرست مهمانپذیر

رديف

نام ، كد و درجه مهمانپذير

مدير

بهره بردار

نشاني و ايميل

تلفن

دورنويس

مجموع اتاقها

مجموع تختها

تعداد اتاق با حمام

تعداد اتاق بدون حمام

يك‏تخته

دوتخته

سه‏تخته

چهار‏تخته

پنج‎تخته

1

گلستان نو

1350

 حسين شاهين

 رستم شاهين

 

081-33245903

09183519359

6

24

0

3

3

1

1

درجه 3

71026/2

استان همدان شهرستان نهاوند  شهر نهاوند خ آزادي پلاك 149

0

6

9

4

5

2

ارديبهشت

1350

 آرش اختري

 آرش اختري

استان همدان شهرستان همدان‏ميدان‏امام‏خميني‏ابتداي‏خيابان شهدا

081-32522056

09183150316

26

83

3

5

6

8

4

درجه 1

71102/2

 

3

10

18

32

20

3

اميد نو

1350

 سيف ا... مرادلو

 سيف ا... مرادلو

استان همدان شهرستان همدان  شهر همدان خ اكباتان

081-32540708

 

9

30

1

1

2

4

1

درجه 3

71019/2

 

1

2

6

16

5

4

تدين

1350

 ماشاا... زنگنه

 ماشاا... زنگنه

استان همدان شهرستان تويسركان  شهر تویسرکان خ شهدا

081-34220006

9

23

2

3

1

3

0

درجه2

71025/2

 

2

6

3

12

0

5

راستي

1350

عباداله سيفي رفعت

عباداله سيفي رفعت

استان همدان شهرستان همدان شهر همدان  خ شهدا  پل پهلوانها

081-32524571

8

17

2

4

1

1

0

درجه3

71009/2

 

2

8

3

4

0

6

سالك نقدي

1380

‏صفرعلي‏سالك نقدي

‏صفرعلي‏سالك نقدي

استان همدان شهرستان رزن شهر رزن  بلوار امام خمینی

09188133916

5

23

0

0

0

2

3

درجه3

71095/2

 

0

0

0

8

15

7

سعادت

1350

 ولي نصيري مطلق

 ولي نصيري مطلق

استان همدان شهرستان همدان  شهر همدان خ اكباتان

081-32521707

20

52

4

4

9

2

1

درجه2ممتاز

71015/2

 

4

8

27

8

5

8

عصر جديد

1350

 راحله تیموری کیا

 راحله تيموري كيا

استان همدان شهرستان همدان  شهر همدان خ اكباتان

081-32524168

18

45

4

4

7

3

0

درجه2

71017/2

 

4

8

21

12

0

9

فرشچي

1350

 ناصر فرشچيان

 ناصر فرشچيان

استان همدان شهرستان همدان شهر همدان  ابتداي خيابان شهدا

081-32524895

13

47

1

2

3

3

4

درجه2

71008/2

 

2

4

9

12

20

10

لوكس

1350

 مريم علي يف

 مريم علي يف

استان همدان شهرستان همدان  شهر همدان خ تختي كوچه ستون

081-32528288

6

18

1

1

2

1

1

درجه 3

71034/2

 

1

2

6

4

5

11

مقدم نو

1350

 رحمت ا... كتابي

 رحمت ا... كتابي

استان همدان شهرستان ملاير‏ شهر همدان  خ شهيد مصطفي خميني

081-32225160

8

21

1

2

4

1

0

درجه1

71023/2

 

 

 

 

1

4

12

4

0

12

همدان

1350

مهین حکمتیان

کریم سیف اللهی

استان همدان شهرستان همدان  شهر همدان خ اكباتان

081-32527577

09126869306 حكمتيان

28

93

1

7

7

8

5

درجه 1

71016/2

 

 

 

 

1

14

21

32

25

13

  گلها

1380

 اسدا... شاوه اي

 اسدا... شاوه اي

استان همدان شهرستان كبودرآهنگ شهرکبودرآهنگ  ميدان امام خميني

081-35223831

09188158606

10

44

0

0

2

2

6

درجه1

71106/2

 

 

 

 

0

0

6

8

30

14

كارون

1350

 داود كريمي

 مهدي كريمي

استان همدان شهرستان ملاير شهر ملایر  خ مصطفي خميني

081-32223298

10

22

0

8

2

0

0

درجه 1

71003/2

 

 

 

 

0

16

6

0

 

15

نگین

1386

شهناز کرمی         

 محمد تكلو

استان همدان شهرستان تويسركان  شهر تویسرکان خيابان شهيد بهشتي

34222700 -081

 

081-34244440

7

16

0

5

2

0

0

درجه1

71112/2

 

 

 

 

0

10

6

0

0

16

لاله الوند

1387

جهانبخش فلاحي نويد

جهانبخش فلاحي نويد

استان همدان شهرستان بهار جنب پلیس راه همدان - کرمانشاه

 

081-34223516

09161515086

    13    

35

0

0

6

12

5

15

2

8

0

0

درجه1

71114/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

اسلامی

1387

 اکبر بدری

 اکبر بدری

استان همدان شهرستان همدان شهر همدان خ اكباتان

081-32528487

8

23

2

2

1

2

2

6

2

8

1

5

درجه3

71018/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

ترابيان

1390

وحيد ترابيان

وحيد ترابيان

 

استان همدان شهرستان اسدآباد شهر اسدآباد خ امام خميني

09183125016

081-33114946

10

14

6

6

4

8

0

0

0

0

0

0