جمعه 15 آذر 1398

مراكز سرگرمي تفريحي

ردیف

نام ،کد،درجه

مدیر           

بهره بردار

نشانی و ایمیل

تلفن و

 دور نویس

1

 تله كابين گنجنامه               71132 /3

                                               1390

شركت تله كابين گنجنامه

استان همدان شهرستان همدان – انتهاي بلوار گنجنامه

081-34302261-3

09182223315

2

همدان ارم                          71134/3

                                               1391

شركت تفريحي همدان ارم

بطحايي

استان همدان – شهرستان همدان – بلوار ارم- مقابل هتل پارسيان آزادي

081-38380806

3

عباس آباد                           71142/3

                                                       1393

شركت سياحتي عليصدر

استان همدان – شهرستان همدان – بلوار ارم- تپه عباس آباد

081-38255552-4

38380480-081

4

غار عليصدر                         71143/3

                                                       1393

شركت سياحتي عليصدر

استان همدان – شهرستان كبودراهنگ- روستاي عليصدر

081-38255552-4

5

آسمان غرب                        71141/3

                                                      1393

شركت هوانوردي آسمان غرب

همدان – بلوار فرودگاه – آشيانه پروازي آسمان غرب

09181073998