پنجشنبه 30 آبان 1398

آمار گردشگری

♦ آمار گردشگران استان در 11 ماهه ابتدايي سال 1397 ( تا آخر بهمن ماه ) :

1 - تعداد بازديدكنندگان از جاذبه هاي تاريخي – فرهنگي ، طبيعي و دست ساز طي 11 ماه ابتدايي سال 1397 : 939/909/4 نفر

2 - تعداد گردشگران اقامت كننده در استان طي 11 ماه ابتدايي سال 1397 : 909/361/1 نفر