پنجشنبه 30 آبان 1398

واحد امور حقوقی و املاک

 

شرح وظایف

 • برنامه ريزي و هدايت امور حقوقي اداره کل و هماهنگي با مراجع حقوقي و قضايي
 • برنامه ريزي و اهتمام در جهت برگزاري جلسات و تبادل نظر با نمايندگان مجلس به منظور تسهيل اجراي برنامه­ ها و طرح هاي سازمان
 • برنامه ريزي و هدايت امور استان ها در حوزه هاي مختلف حقوقي، امور مجلس و ارتباط با نمايندگان مجلس و ادارات كل استاني
 • بسترسازي به منظور ساماندهي و ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در انجام فعاليتهاي  استاني
 • تهيه خط مشي و برنامه ساليانه در حوزه حقوقي با توجه به سياست هاي ابلاغي معاونت حقوقي رئيس جمهور و ارائه گزارش عملكرد سالانه به معاونت مذكور
 • نظارت بر انتصاب مديران و معاونين ادارات كل استانها
 • نظارت بر تهيه پيش نويس لوايح قانوني و تصويب نامه ها و آئين نامه ها و اساسنامه هاي موردنياز و پيگيري تا حصول نتيجه
 • اقدامات قانوني درمورد اخطاريه هاي محاكم قضايي و تهيه لوايح دفاعيه
 • ابلاغ قوانين و تصويب نامه ها و آئين نامه ها و اساسنامه هاي مصوب
 • نظارت بر تنظيم اظهارنامه ها و ادعانامه ها (دادخواست) و پيگيري موضوعات مربوط به حقوق سازمان
 • اظهارنظر مشورتي و ارائه طريق قانوني به واحدهاي تابعه سازمان در موارد حقوقي قضايي
 • نظارت بر انجام امور ثبتي و پيگيري و تعقيب دعاوي در مراجع قضايي
 • نظارت بر تهيه و تنظيم قراردادهاي لازم يا اظهارنظر در پيش نويس قراردادهاي منعقده في مابين سازمان با افراد حقيقي و حقوقي از لحاظ رعايت دعاوي در مراجع قضايي
 • رسيدگي امور املاك سازمان و انجام اقدامات قانوني جهت ثبت و تملك قطعي اراضي و مستحد ثات
 • نظارت بر تنظيم اطلاعات موردنياز جلسات كميسيون هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي
 • برنامه ريزي به منظور ايجاد ارتباط مناسب متقابل بين نمايندگان مجلس و مسئولين سازمان
 • برنامه ريزي به منظور ارتباط با مسئولين واحدهاي مربوطه در مجلس شوراي اسلامي به منظور انعكاس خط مشي و سياست هاي كلان سازمان
 • برنامه ريزي به منظور حضور فعال در استان ها و نقاط مختلف و محروم كشور جهت ارزيابي فعاليتها، طرحها و برنامه ها
 • نظارت در تهيه گزارش هاي جامع از هماهنگي در برنامه ريزيها و فعاليتهاي واحدهاي استاني
 • برنامه ريزي به منظور جمع آوري و تمركز و طبقه بندي اطلاعات كلي از كليه استانها
 • ايجاد هماهنگي در برنامه ريزي و فعاليتهاي واحدهاي استاني از طريق حوزه هاي ذيربط و باتوجه به ويژگي هاي شناخته شده آنها و نحوه كار و مديريت اجراي برنامه ها و طرحهاي ادارات كل استانها و تهيه گزارشهاي جامع در اين مورد
 • فراهم آوردن زمينه مناسب براي جلب و جذب مشاركت هاي عمومي در رشد و توسعه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
 • تشكيل شعب هيأت بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان سازمان
 
 

جعفر علیخانی

مشاور مدیر کل 
 و مسئول امور حقوقی و املاک
شماره تماس : 38271945
شماره نمابر: 38271945
 

تماس با دفتر

آدرس: میدان جهاد-چهارراه نظری
شماره تماس: 38271945
شماره نمابر :38271945
آدرس ایمیل :