سه شنبه ، 06 مرداد 1394
آرامگاه بوعلی سینا
آرامگاه بوعلی سینا
آرامگاه باباطاهر
آرامگاه باباطاهر
روستای آبشینه
روستای آبشینه
روستای ورکانه
روستای ورکانه
 
توقف
کمينه   
خدمات و فرم ها و گردش کار قابل ارائه در معاوت گردشگری

عنوان خدمت

 

فرآیند انجام خدمت و فرمهای مربوطه

ارائه بصورت الکترونیک

تسهیلات به واحدهای تاسیسات گردشگری

 

 فرآیند انجام خدمت و مدارک مورد نیاز

فرمهای لازم

 

فرایند اصول موافقت اصولی

 

  فرآیند انجام خدمت و مدارک مورد نیاز