دوشنبه ، 28 خرداد 1397
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي وركانه
روستاي سنگي وركانه
دره مرادبيگ
دره مرادبيگ
باغ موزه دفاع مقدس
باغ موزه دفاع مقدس
برج بيد كرپه
برج بيد كرپه
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه باباطاهر
آرامگاه باباطاهر
حمام حاج آقا تراب
حمام حاج آقا تراب
 
توقف
کمينه   
Enter Title

تفاهم نامه همكاري مشترك  اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان همدان با دانشكده هنر و معماري دانشگاه بوعلي سينا

به گزارش روابط عمومي ميراث فرهنگي ، صنايع دستي وگردشگري استان همدان تفاهم نامه همكاري مشترك  ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان همدان و دانشكده هنر و معماري دانشگاه بوعلي سينا ي همدان با حضور علي  مالمير مدير كل ميراث فرهنگي و عباس مترجم رئيس دانشكده هنر و معماري دانشگاه بوعلي سينا بسته شد . در اين تفاهم نامه علمي ، پژوهشي ، آموزشي و مشاوره اي مقرر شد :

•  موضوعات پژوهشي و مطالعات مورد نياز ميراث فرهنگي در فهرست برنامه هاي دانشكده قرار گيرد

•   تبادل نظر و همكاري پيرامون تعيين نيازهاي پژوهشي كار بردي مورد نياز برحسب اولويت انجام شود .

•  انجام مطالعات توسعه اي و پژوهش هاي كار بردي مورد نياز ميراث فرهنگي مرتبط با وظايف ، ماموريت ها و تخصص هاي دانشكده هنر و معماري

•  بررسي امكان اجراي پژوهش هاي كاربردي پيرامون موضوع مرمت و توان بخشي ابنيه و مطالعه بافت فرسوده ، انجام كاوشهاي باستان شناسي مورد نياز و مطالعات موزه اي بر روي اشياء حسب مورد و به درخواست ميراث فرهنگي

•  همكاري در زمينه برنامه ريزي محتوايي و برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي مورد نياز ميراث فرهنگي و امكان استفاده از كارگاهها و آزمايشگاههاي موجود در دانشكده جهت باز آموزي نيروهاي كارشناسي شاغل

•  ارزيابي  برنامه ها و طرحهاي اجرا شده در بحث مرمت ، كاوش هاي باستانشناسي ، مطالعه معماري بافت ابنيه در حال اجرا

•  برگزاري كلاسها ي آموزشي جهت پرسنل و مهندسين ، تحت نظر ميراث فرهنگي ، طبق قرار داد معين

•  پيگيري تهيه و تدوين لوايح ، آيين نامه ها و دستور العمل هاي مورد نياز در قالب ماحصل طرح هاي پژوهشي

•  همكاري در آگاه سازي آحاد جامعه در حفظ و نگهداري آثار باستاني در مناطق شهري و روستائي

•  مشاركت در توليد ، ترجمه و انتشار كتاب هاي تخصصي در حوزه مرتبط با فعاليتهاي ميراث فرهنگي

•  امكان شركت دانشجويان دانشكده هنر و معماري در پروژه هاي مرمتي ، بهسازي و كاوشهاي باستان شناسي و حوزه هاي داير در استان بمنظور انجام پروژه هاي كار ورزي با معرفي دانشكده هنر و معماري