پنجشنبه ، 27 دي 1397
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي وركانه
روستاي سنگي وركانه
دره مرادبيگ
دره مرادبيگ
باغ موزه دفاع مقدس
باغ موزه دفاع مقدس
برج بيد كرپه
برج بيد كرپه
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه باباطاهر
آرامگاه باباطاهر
حمام حاج آقا تراب
حمام حاج آقا تراب
 
توقف
کمينه   
Enter Title

                                                                              

                                                                                               مشخصات واحد پذيرايي بین راهی                                                                                             

رديف

نام ، نوع ، كد و درجه واحد

مدير

بهره بردار

مسير ـ نشاني ـ ايميل ـ تلفن

 
 

1

برادران بابايي                                       1360

آقاي شيخ بابايي

 

استان همدان شهرستان كبودرآهنگ مسير همدان ـ رزن كيلومتر 33

 

چلوكبابي

درجه 2

71007/3

09187064354

 

2

باقري                                                 1360

آقاي نوذر كوكبي

آقاي نصرت ا... باقري

استان همدان شهرستان بهار مسير همدان ـ اسدآباد كيلومتر 15                                                    09188140289

 

قهوه خانه

درجه 3

71006/3

 

 

3

چراغعلي                                         1360

آقاي منوچهر فرخي اطهر

استان همدان شهرستان بهار مسير همدان اسدآباد كيلومتر17

 

چايخانه

درجه 3

71055/3

 

 

4

چهار فصل                                        1360

آقاي محسن جعفري

آقاي محسن جعفري

 

استان همدان شهرستان همدان‏ مسير همدان ملاير ميلومتر 5                                                          09188182870

 

چلوكبابي

درجه 3

71015/3

 

 

5

حقيقت                                            1360

آقاي ايرج اسمعلي يگانه

آقاي ايرج اسمعلي يگانه

 

استان همدان شهرستان اسدآباد مسير اسدآباد همدان كيلومتر 15

 

چلوكبابي

درجه 2

71018/3

 

 

6

حقيقت نو                                         1360

آقاي حاجعلي بيگلري

استان همدان شهرستان همدان مسير رزن همدان كيلومتر 10

 

چلوكبابي

درجه 2

71023/3

09183188856

 

7

ايرانيان                                             1360

آقاي احمد سليماني

آقاي احمد سليماني

 

استان همدان شهرستان اسدآباد مسير اسدآباد همدان كيلومتر 10

 

چلوكبابي

درجه 3

71001/3

 

 

8

دوستان                                              1360

آقاي مجتبي علي كرمي

آقاي قند علي كرمي

 

استان همدان شهرستان كبودرآهنگ مسير همدان رزن كيلومتر 45

 

ساندويچي

درجه 3

71026/3

09379599261

 

9

راه كربلا                                          1383

آقاي مسلم كرمي اسد

آقاي مسلم كرمي اسد

 

استان همدان شهرستان اسدآباد مسير اسدآباد كنگاور كيلومتر6

 

چلوكبابي

درجه 3

71121/3

 

 

10

برادران رشيدي                                 1360

آقاي خليل رشيدي

 

استان همدان شهرستان كبودراهنگ مسير همدان رزن كيلومتر 51

 

چلوكبابي

درجه 3

71004/3

09376605733

 

11

روشن                                               1360

آقاي حشمت اله طيبي

آقاي حشمت اله طيبي

 

استان همدان شهرستان رزن  مسير رزن آوج كيلومتر 15                                              09181126095

 

چلوكبابي

درجه 3

71041/3

درجه 3

 

12

سهيلي                                               1360

آقاي حسين سهيلي

آقاي حسين سهيلي

 

استان همدان شهرستان فامنين مسير فامنين تجرك كيلومتر 25                                               09188123086

 

ديزي سرا

درجه 3

71042/3

درجه 3

 

13

شيرين                                              1360

آقاي مراد سليماني

آقاي مراد سليماني

 

استان همدان شهرستان اسدآباد مسير  اسدآباد همدان كيلومتر 14

 

چلوكبابي

درجه 3

71017/3

درجه 3

 

14

صداقت نو                                           1360

آقاي تقي فتحي

آقاي تقي فتحي

 

استان همدان شهرستان بهار مسير  همدان اسدآباد كيلومتر 17     

  09185017203                   

 

چلوكبابي

درجه 1

71019/3

درجه 1

 

15

ارغوان                                                1360

آقاي مهرداد سهرابي سليماني

آقاي مهرداد سهرابي  سليماني

 

استان همدان شهرستان اسدآباد مسير اسدآباد همدان كيلومتر 13

 

چلوكبابي

درجه 3

71016/3

درجه 3

 

16

گلها                                                1360

آقاي مهدي عاشورلو

آقاي علي عاشورلو

استان همدان شهرستان ملایر -مسير همدان ـ ملاير كيلومتر 30     09188126460                               

 

چلوكبابي

درجه 1

71014/3

درجه 1

 

17

گلچين                                             1360

آقاي سهم الدين كوكبي

آقاي سهم الدين كوكبي

 

استان همدان شهرستان بهار مسير همدان ـ اسدآباد كيلومتر 30                                                09123446435

 

چلوكبابي

درجه1

71046/3

درجه1

 

18

محمودي                                            1360

آقاي مظفر محمودي

آقاي مظفر محمودي

 

استان همدان شهرستان بهار مسير همدان اسدآباد كيلومتر32                                                    09186720695

 

قهوه خانه

درجه 3

71047/3

درجه 3

 

19

ولیعصر                                             1360

آقاي قباد شجاعيان

آقاي قباد شجاعيان

چلوکبابی

استان همدان شهرستان نهاوند مسير نهاوند ملاير كيلومتر7                                                     09188517341

 

چلوکبابی

درجه 2

71083/3

درجه 2

 

 

20

وليعصر                                                1360

آقاي اسماعيل آشوري

آقاي اسماعيل آشوري

 

استان همدان شهرستان فامنين مسير همدان فامنين كيلومتر 53

چلوكبابي

درجه 3

71022/3

 

21

كاج                                                  1389 

چلوكبابي                درجه 1             71129/3

آقاي مجيد لك

آقاي مجيد لك

استان همدان شهرستان همدان مسير همدان رزن ابتداي شهرك  صنعتي بوعلي                     09181113465

 

 

 

 

22

نسيم الوند                                                1388

آقای محمد وحدت بين

آقای ماشاء اله بنوان

09183152331

چلوکبابی

 

71085/3

استان همدان شهرستان همدان مسير همدان ملاير ك 4                                                   09188142081

23

چای باغچه                                         1388

آقای علی اصغری

آقای علی اصغری

 

چلوکبابی

درجه 2

71110/3

استان همدان شهرستان بهار مسير لالجين -   لتگاه                                                         

24

 

آقاي محمد پرتويان حكتاچي

اركيده                چلو كبابي   

 

درجه 3

71044/3

استان همدان شهرستان فامنين ك 6 محور فامنين تجرك                                              09188194288