پنجشنبه ، 27 دي 1397
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي وركانه
روستاي سنگي وركانه
دره مرادبيگ
دره مرادبيگ
باغ موزه دفاع مقدس
باغ موزه دفاع مقدس
برج بيد كرپه
برج بيد كرپه
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه باباطاهر
آرامگاه باباطاهر
حمام حاج آقا تراب
حمام حاج آقا تراب
 
توقف
کمينه   
وظايف و ضوابط سازماندهي دفاتر مديريت عملكرد

 

 • ارزيابي عملكرد
  • استقرار نظام جامع مديريت عملكرد در سطح دستگاه (مشتمل بر سه سطح : سازمان ، مديران و كارمندان)‌ بر اساس فصل يازدهم قانون مديريت خدمات كشوري و اجراي آيين نامه ها و دستور العمل هاي مربوط
  • همكاري در تهيه و تدوين برنامه راهبردي و برنامه هاي عملياتي سالانه دستگاه، سازمان ها ، مؤسسات و شركت هاي وابسته و واحدهاي استاني از طريق اعمال مديريت واحد.
  • هماهنگي ، پي گيري و نظارت بر اجراي نظام ارزيابي عملكرد در سطح سازمان ، مديران و كارمندان با در نظر گرفتن سازمان ها ، مؤسسات و شركت هاي وابسته و واحدهاي استاني.
  • برنامه ريزي لازم به منظور تهيه و تدوين شاخص هاي اختصاصي و معيارهاي ارزيابي عملكرد دستگاه ، سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي وابسته و واحدهاي استاني در سه سطح سازمان ، مديران و كارمندان.
  • مديريت و جمع آوري گزارش خود ارزيابي دستگاه در ابعاد شاخص هاي عمومي و اختصاصي و اعلام ميزان تحقق اهداف برنامه و بهره وري به صورت دوره اي و منظم به بالاترين مقام دستگاه و ساير مراجع ذيربط.
  • انجام تمهيدات و پييگيريهاي لازم براي استفاده از نتايج ارزيابي عملكرد توسط دستگاه ، سازمان ها ، مؤسسات و شركت هاي وابسته و واحدهاي استاني به نحوي كه ضمن رفع نقاط ضعف ، موانع و مشكلات موجود، زمينه ارتقاي بهره وري و بهبود عملكرد سازمان، مديران و كارمندان فراهم شود.
  • مكانيزه نمودن فرآيند اجراي نظام مديريت عملكرد دستگاه در راستاي سامانه جامع مديريت عملكرد مستقر در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور به نحوي كه اولا: امكان ارتباط و نظارت همزمان ستاد دستگاه با سازمان ها ، مؤسسات و شركت هاي وابسته و واحدهاي استاني فراهم شود ، ثانيا: امكان ارتباط و نظارت همزمان سامانه مستقر در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور با ستاد دستگاه فراهم گردد.
  • تجزيه و تحليل عملكرد واحدها، مديران و كارمندان بر اساس بازرسي هاي انجام شده و اعمال نتايج حاصله در ارزيابي عملكرد آنها.
  • تشكيل كميته ارزيابي عملكرد كارمندان و انجام امور مربوط به عنوان دبيرخانه كميته.
 • بازرسي
  • تهيه و تنظيم و اجراي برنامه هاي بازرسي مستمر، دوره اي و يا موردي از واحدهاي ستادي و استاني دستگاه ، سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي وابسته و واحدهاي استاني براي سنجش ميزان «مطابقت عملكرد» اقدام كنندگان با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها ، ضوابط و شاخص هاي مورد ارزيابي دستگاه.
  • بازرسي از عملكرد مديران و كارمندان و سنجش ميزان رضايت مردم از واحدهاي مختلف و نحوه برخورد مديران و كارمندان با ارباب رجوع.
  • برقراري ارتباط با سازمان بازرسي كل كشور و ايفاي وظيفه مندرج در ماده 12 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي و واحدهاي نظر سنجي دستگاه ها و رسانه هاي جمعي و مطبوعات.
  • كشف سوء‌ جريان و مفاسد اداري از طريق بازرسي هاي آشكار و پنهان و ارائه گزارش هاي لازم به بالاترين مقام اجرايي دستگاه و ساير مراجع ذيربط.
  • تهيه و تدوين شاخص هاي سنجش ميزان سلامت اداري دستگاه و اندازه گيري ساليانه آن و ارايه به مراجع ذيربط.
 • ارتباطات مردمي در بستر سامد
  • استقرار نظام ارتباطات مردمي در سطح دستگاه ، سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي وابسته و واحدهاي استاني بر اساس فصل سوم و پنجم قانون مديريت خدمات كشوري و نظامنامه مديريت پاسخگويي به شكايات.
  • استقرار سامانه الكترونيكي ارتباط مردم و دولت (سامد) در سطح دستگاه، سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي وابسته و واحدهاي استاني و شهرستاني و فراهم نمودن ارتباط سامد با ساير اتوماسيون هاي دستگاه متبوع و روزآمد نمودن آن.
  • پيش بيني تمهيدات لازم جهت برقراري ارتباط و تعامل در سويه بين مردم و دستگاه و دريافت موارد مردمي از قبيل : درخواست، شكايت، پيشنهاد ، طرح ، ايده ، گزارش و تقدير و تشكر در ملاقات هاي چهره به چهره مردم با مقامات عالي دستگاه و يا مراجعه حضوري و غير حضوري در بستر سامد و ايجاد امكان دسترسي به اطلاعات خدمات ارائه شده به متقاضيان براي مركز ارتباطات مردمي رياست جمهوري و سامد.
  • جمع بندي شكايات در مقطع سه ماهه و تجزيه و تحليل علل بروز شكايات و ارائه گزارش به بالاترين مقام اجرايي دستگاه و ساير مراجع ذيربط.
 • ساير وظايف
  • انجام مطالعات و تحقيقات لازم در ارتباط با موضوعات مديريت و ارزيابي عملكرد ، پاسخگويي و رسيدگي به شكايات (ارتباطات مردمي) و بازرسي در دستگاه و ارايه پيشنهادهاي لازم.
  • نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ارزيابي عملكرد، پاسخگويي و رسيدگي به شكايات (ارتباطات مردمي) و بازرسي در دستگاه، سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي وابسته و واحدهاي استاني و تحليل ارزيابي هاي انجام شده و ارايه پيشنهادهاي لازم.
  • آموزش و توانمندسازي مستمر كارشناسان واحدهاي مديريت عملكرد دستگاه ، سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي وابسته و واحدهاي استاني با همكاري واحد آموزش دستگاه بر اساس ضوابط ابلاغي از سوي مراجع ذيربط.
  • تهيه گزارش هاي ادواري و موردي در ارتباط با موضوعات ارزيابي عملكرد، پاسخگويي و رسيدگي به شكايات (ارتباطات مردمي)‌ و بازرسي براي اطلاع بالاترين مقام اجرايي دستگاه و ساير مراجع ذيربط.
  • بررسي شكواييه ها ، اسناد و مدارك و پرونده هاي واصله از مراجع نظارتي با توجه به قوانين و مقررات و اعلام گزارش.
  • انجام ساير امور در چارچوب برنامه هاي ارزيابي عملكرد، پاسخگويي و رسيدگي به شكايات (ارتباطات مردمي) و بازرسي كه از طرف مراجع ذيربط ارجاع مي گردد.