پنجشنبه ، 27 دي 1397
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي وركانه
روستاي سنگي وركانه
دره مرادبيگ
دره مرادبيگ
باغ موزه دفاع مقدس
باغ موزه دفاع مقدس
برج بيد كرپه
برج بيد كرپه
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه باباطاهر
آرامگاه باباطاهر
حمام حاج آقا تراب
حمام حاج آقا تراب
 
توقف
کمينه   
Live Tabs

 

جعفر علیخانی

مسئول امور حقوقی  اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان

 

درراستای انجام تکالیف قانونی ودرجهت نیل به اهداف سازمان میراث فرهنگی،  صنایع دستی وگردشگری ، همسو وهماهنگ با سایرادارات وواحد های اداری وپشتیبانی ومعاونت های ذیربط ،  واحد حقوقی واملاک  اداره کل استان همدان در چهارچوب قوانین ، حدود تکالیف واختیارات قانونی، در سه بخش املاک ، تنظیم قراردادها وطرح وتعقیب دعاوی جرایم علیه میراث فرهنگی اعم از منقول وغیر منقول با بهره گیری از کارشناسان حقوقی در سطح استان فعالیت مینماید .

یکی ازتکالیف مهم واحد حقوقی در ارتباط با جلوگیری از تخریب آثار فرهنگی تاریخی طرح دعوی علیه مرتکبین به جرائم موضوع فوق وپیگیری ودفاع در کلیه مراحل قانونی ومراجع قضایی می باشد که با جدیت تمام وپیگیری های مستمر بمنظور حفظ حقوق میراث فرهنگی که متعلق به آحاد جامعه میباشد صورت می پذیرد.