شنبه ، 04 اسفند 1397
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي وركانه
روستاي سنگي وركانه
دره مرادبيگ
دره مرادبيگ
باغ موزه دفاع مقدس
باغ موزه دفاع مقدس
برج بيد كرپه
برج بيد كرپه
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه باباطاهر
آرامگاه باباطاهر
حمام حاج آقا تراب
حمام حاج آقا تراب
 
توقف
کمينه   
Live Tabs

 

سيد كمال الدين  طوسي

معاون توسعه مديريت و پشتيباني اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان

 

 • تعيين خط مشي و تدوين برنامه هاي اجرائي در امور اداري، حقوقي، رفاهي، مالي، پشتيباني، مديريتي و ساير زمينه هاي مربوط در چارچوب سياست ها و خط مشي هاي كلي سازمان
 • برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر تهيه و تنظيم بودجه سازمان با همکاري و مشارکت واحدهاي ذيربط
 • نظارت بر توزيع و تخصيص بودجه بين واحدهاي مختلف و نظارت بر اجراي آنها
 • بررسي، مطالعه و تدوين سياست ها و برنامه هاي راهبردي مديريت منابع انساني
 • برنامه ريزي، تأمين و توسعه منابع مالي مورد نياز از محل هاي مختلف
 • برنامه ريزي به منظور طراحي نظام ارزشيابي آموزش هاي ضمن خدمت کارکنان در جهت بهبود مستمر برنامه هاي آموزشي
 • ساماندهي و هماهنگي نظام هاي اطلاعاتي و نظارت بر نحوه تشکيل، استقرار، طبقه بندي و نگهداري آمار محصولات حوزه هاي مختلف
 • برنامه ريزي به منظور جذب منابع لازم جهت ارتقاء کيفيت و کميت امور رفاهي کارکنان
 • پيش بيني راه هاي توسعه روحيه و رفاه و فعاليت هاي فوق برنامه اعم از ورزشي، تفريحي، سياحتي و زيارتي كاركنان
 • نظارت بر حسن جريان اداري و مالي سازمان به منظور انجام صحيح و سريع وظايف و فعاليت ها در ستاد و مراکز استان ها
 • برنامه ريزي به منظور تعيين احتياجات آموزشي كاركنان سازمان و نظارت بر تهيه، تنظيم و اجراي برنامه هاي لازم در اين زمينه
 • بررسي و برنامه ريزي در خصوص نحوه تأمين نيروي انساني متخصص و كارآزموده
 • نظارت بر تنظيم و پيشنهاد بودجه سازمان و پيگيري سير مراحل تصويب آن
 • نظارت و مراقبت بر كليه امور مالي به منظور حفظ و رعايت مقررات مربوط