پنجشنبه ، 27 دي 1397
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي سيمين
روستاي سنگي وركانه
روستاي سنگي وركانه
دره مرادبيگ
دره مرادبيگ
باغ موزه دفاع مقدس
باغ موزه دفاع مقدس
برج بيد كرپه
برج بيد كرپه
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه بوعلي سينا
آرامگاه باباطاهر
آرامگاه باباطاهر
حمام حاج آقا تراب
حمام حاج آقا تراب
 
توقف
کمينه   
Live Tabs

شرح وظايف دفتر مناطق نمونه گردشگري و زيرساخت­ها

 • برنامه­ ريزي به منظور ايجاد تأسيسات زيربنايي گردشگري مورد نياز در مناطق نمونه، قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • تأمين زيرساخت­هاي لازم براي توسعه تأسيسات گردشگري
 • بررسي طرح­هاي ايجاد تأسيسات زيربنايي گردشگري از جمله واحدهاي پذيرائي و اقامتي، توليد و عرضه صنايع دستي و تفريحي و ورزشي در مناطق نمونه، قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • نظارت بر اجراي طرح­هاي توسعه در مناطق نمونه، قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري به منظور اطمينان از رعايت استانداردها و ضوابط مصوب تا پايان مرحله ساخت
 • تهيه و تنظيم گزارش­هاي مستمر از پيشرفت طرحها
 • نظارت بر چگونگي تهيه و تدوين مطالعات طرح­هاي جامع و تفصيلي مناطق نمونه، قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • همكاري با واحدهاي ذي­ربط سازمان به منظور تأمين اعتبار مورد نياز براي ايجاد تأسيسات زيربنايي و خدماتي در مناطق نمونه، قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري توسط بخش غيردولتي
 • برنامه­ريزي در جهت ارائه خدمات مناسب به گردشگران توسط بخش غيردولتي با توجه به ماده (8) قانون ايجاد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
 • بازديدهاي ميداني از مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • برگزاري جلسات مشترک با مديران کل استان و سرمايه‌گذاران جهت بهبود عملکرد در مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • شرکت در جلسات، همايش‌ها و برنامه‌هاي برون سازماني حسب دستور معاونت
 • اتخاذ تدابير لازم و هماهنگي بين دستگاه‌هاي مرتبط در حوزه‌ سرمايه‌گذاري در مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري جهت جلوگيري از تداخل ضوابط قانوني و حوزه کاري ساير دستگاه­ها
 • تعامل و هماهنگي با معاونين ستادي و ادارات کل استاني براي بهبود عملکرد دفتر
 • ايجاد بانک اطلاع‌رساني براي قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها، دستور‌العمل، ضوابط و استانداردهاي تدوين شده و انتشار آن از طريق چاپ، نشريات و نسخ الکترونيکي و محيط‌هاي اطلاع‌رساني مجازي براي استفاده متقاضيان، سرمايه‌گذاران و افراد صاحب‌نظر در مراحل تدوين و يا بازنگري روش‌ها و فرآيندها و پيش‌نويس قوانين و مقررات
 • تجزيه‌وتحليل نتايج حاصل از نظارت بر فعاليت‌هاي مرتبط به پاسخگويي به نياز سرمايه‌گذاران و ارائه پيشنهاد و راهکار اجرايي براي تصميم‌گيري درباره‌ي آنها
 • پيگيري و ايجاد هماهنگي لازم براي مکانيزه کردن تمام فعاليت‌هاي مرتبط با دفتر
 • هماهنگي با سازمان حفاظت محيط زيست براي تدوين دستور‌العمل اعمال ضوابط و استانداردها براي تأسيسات گردشگري توسط واحدهاي استاني حفاظت محيط زيست در زمينه ارزيابي زيست‌محيطي
 • انجام ساير امور ذي­ربط در خصوص مناطق نمونه، قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري و زيرساخت­ها كه حسب مورد ارجاع مي شود.

شرح وظايف گروه تأمين زيرساخت تأسيسات گردشگري

 • برنامه‌ريزي به منظور تدوين طرح‌هاي ايجاد تأسيسات زيربنايي در مناطق نمونه، قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري در چارچوب برنامه‌هاي توسعه و با توجه به امکانات و نيازهاي هر يک از آنها
 • بررسي و اعلام موافقت اصولي با طرح‌هاي ايجاد و توسعه تأسيسات زيربنايي در مناطق نمونه، قطب­ها، محورهاي و روستاهاي هدف گردشگري
 • شناسايي منابع مالي براي تأمين اعتبارات مورد نياز زيرساخت‌هاي سرمايه‌گذاري
 • تهيه پيشنهادهاي حمايتي براي طرح و تصويب در مجلس، دولت، شوراي عالي ميراث فرهنگي در جهت تأمين منابع براي زيرساخت‌ها و پيگيري آنها تا حصول نتيجه
 • پيگيري براي تأمين زيرساخت‌ها از طريق ساير دستگاه‌هاي دولتي از قبيل وزارت راه و شهرسازي، نيرو و شرکت ملي گاز ايران و . . .
 • برآورد پيش‌بيني ميزان منابع مورد نياز براي تأمين زيرساخت‌هاي سرمايه‌گذاري براي ارائه و پيشنهاد در بودجه سالانه دولت
 • تهيه طرح جامع گردشگري قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • ارائه طرح‌هاي مناسب براي جلب مشارکت بخش غيردولتي در خصوص تأمين اعتبار و سرمايه مورد نياز براي ايجاد تأسيسات زيربنايي گردشگري نظير واحدهاي پذيرايي و اقامتي، توليد و عرضه محصولات صنايع دستي و واحدهاي تفريحي و ورزشي در مناطق نمونه، قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري با همکاري واحدهاي ذيربط سازمان
 • برنامه‌ريزي به منظور تهيه و تدوين طرح‌هاي مناسب براي ارائه خدمات مورد نياز در مناطق نمونه، قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • نظارت بر اجراي طرح‌هاي توسعه و ايجاد تأسيسات زيربنايي در مناطق نمونه، قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • اعمال نظارت به منظور حصول اطمينان از رعايت ضوابط و استانداردهاي فني تعيين شده در مناطق نمونه، قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • ارائه گزارش مستمر از اجراي طرح‌هاي عمراني در مناطق نمونه، قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • برنامه‌ريزي و نظارت به منظور ارائه خدمات مناسب به گردشگران در مناطق نمونه، قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • برنامه‌ريزي و انجام اقدامات لازم براي تأمين اعتبار و بودجه و نيروي انساني مورد نياز واحد
 • پيگيري، هماهنگي و اقدام لازم براي تخصيص اعتبارات، تسهيلات و وجوه طرح­ها و پروژه­ها تا حسب مراحل پيشرفت کار
 • نظارت مستمر بر نحوه اجراي طرحها و پروژه ها در انطباق با برنامه­هاي زماني و بر اساس موازين، مقررات و قراردادها
 • گردآوري اطلاعات لازم و حصول اطلاع در خصوص طرحها و پروژه­هاي در دست اقدام
 • پيگيري عمليات و فعاليت‌هاي گسترده با دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه احداث سرويس‌هاي بهداشتي بين‌راهي به فاصله در مسير جاده‌هاي اصلي کشور با همکاري شرکت توسعه ايرانگردي و جهانگردي
 • ايجاد هماهنگي، نظارت و هدايت و ارائه راهنمايي‌هاي لازم به کارکنان تحت‌نظر
 • کمک به ايجاد زيرساخت‌هاي گردشگري در مناطق کمتر توسعه يافته
 • جمع‌آوري اطلاعات مربوط به فعاليت تأمين منابع زيرساختي و نتايج آن
 • انجام ساير امور مربوطه که از سوي معاون سرمايه‌گذاري و تأمين منابع ارجاع مي‌شود.

شرح وظايف گروه مطالعات، ظرفيت­سنجي و کنترل طرح­ها

 • مطالعه و بررسي ايجاد تأسيسات زيربنايي مورد نياز مناطق نمونه، قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • بررسي طرح‌هاي ايجاد و توسعه تأسيسات زيربنايي تهيه شده از سوي مراجع ذيربط براي اجرا در مناطق نمونه، قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • بررسي و مکانيابي، امکان‌سنجي، توجيه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و تعيين اولويت طرح‌هاي پيشنهادي
 • بررسي محتوايي گزارشات مطالعات انجام شده جهت تهيه پيشنهاد اجرايي براي آن
 • ارائه طرح‌هاي مناسب براي جلب مشارکت بخش غيردولتي در خصوص تأمين اعتبار و سرمايه مورد نياز براي ايجاد تأسيسات زيربنايي گردشگري در مناطق نمونه، قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري با همکاري واحدهاي ذيربط سازمان
 • تهيه و تدوين طرح‌هاي مناسب براي ارائه خدمات مورد نياز گردشگران در مناطق نمونه، قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري توسط بخش غيردولتي
 • مطالعه و بررسي ضوابط و استاندارد هاي فني و اجرائي مربوط به ايجاد و توسعه تأسيسات زيربنائي گردشگري
 • بررسي و انجام مطالعات امکان­سنجي، قطب­ها و محورهاي گردشگري
 • مطالعه و تحليل وضعيت مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري به تفکيک استان جهت الگودهي و تصميم‌سازي
 • به روز کردن اطلاعات و قوانين مرتبط و تطبيق آن با ضوابط ساير دستگاه‌ها جهت تسريع در روند سرمايه‌گذاري در مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • بررسي و تعيين اولويت‌هاي مطالعاتي در بخش‌هاي مرتبط با مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • شرکت در کارگروه‌هاي استاني توسط کارشناسان دفتر مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • تعريف شاخص‌ها و معيارهاي لازم جهت تصويب مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري جديد
 • تجويز الگوها و مدل‌هاي مختلف جهت جذب سرمايه‌گذار در مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • ارائه راهکارهاي مناسب به استان‌ها جهت جلب مشارکت و همکاري لازم بين مردم محلي و سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي در روستاهاي هدف گردشگري
 • ايجاد و راه‌اندازي پايگاه اطلاع‌رساني و بانک اطلاعاتي و محيط مجازي براي دسترسي متقاضيان به نتيجه و گزارشات مطالعات و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري در حوزه‌ي گردشگري
 • ارائه راهکارهاي مناسب جهت جلب مشارکت مردم محلي از طريق تشکيل تعاوني و شرکت در حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري در مناطق کمتر توسعه‌يافته
 • تقسيم و توزيع کار بين کارشناسان تحت‌نظر
 • انجام ساير امور محوله توسط مقام مافوق

شرح وظايف گروه مناطق نمونه گردشگري

 • مطالعه و بررسي ضوابط و استانداردهاي فني و اجرايي مربوط به ايجاد و توسعه تأسيسات زيربنايي گردشگري
 • نظارت بر اجراي طرح‌هاي توسعه و ايجاد تأسيسات زيربنايي در مناطق نمونه گردشگري
 • اعمال نظارت به منظور حصول اطمينان از رعايت ضوابط و استانداردهاي فني مصوب در طرح‌هاي در دست اجرا در مناطق نمونه گردشگري تا پايان مرحله ساخت
 • ررسي و ارائه راهکارها و فنون و ضوابط مناسب ارزيابي پروژه‌هاي در دست اجرا در مناطق نمونه گردشگري
 • بررسي و بازديد ميداني از فعاليت‌هاي اجرايي مورد عمل در مناطق نمونه گردشگري
 • اعمال نظارت‌هاي لازم به منظور تأمين زيرساخت‌هاي مناسب به گردشگران در مناطق نمونه گردشگري
 • به روز کردن اطلاعات و قوانين مربوط و تطبيق آن با ضوابط ساير دستگاه‌ها جهت تسريع در روند سرمايه‌گذاري در مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • دريافت مدارک لازم از ادارات کل استان جهت تصويب مناطق نمونه گردشگري جديد و ارائه آن براي طرح در جلسات هيئت محترم دولت
 • پيگيري لغو موافقتنامه تأسيس سرمايه‌گذاران مناطق نمونه گردشگري که به هر دليل قادر به انجام تعهدات خود نمي‌باشند
 • شرکت در کارگروه‌هاي استاني توسط کارشناسان دفتر
 • پيگيري و رفع موانع و مشکلات سرمايه‌گذاران مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري از طريق استان‌ها
 • انجام ساير امور محوله توسط مقام مافوق